MLÁDEŽ FCPA OD NOVÉHO ROKA S JEDNOTNOU HERNOU KONCEPCIOU

canada goose jacke parajumpers ugo parajumpers jas ugo canada goose uk moncler outlet

MLÁDEŽ FCPA OD NOVÉHO ROKA S JEDNOTNOU HERNOU KONCEPCIOU

Tréneri klubu FC Petržalka akadémia počas jesene pracovali na vytvorení metodických materiálov, ktoré by mali napomôcť práci s mládežou a smerovaniu klubu. O jednotlivých dokumentoch sme sa rozprávali s koordinátorom mládeže FCPA, Rudolfom Novákom.

V prvej polovici sezóny sa klubu podarilo vytvoriť dva hodnotné metodické materiály. Jedným z nich je športová príprava mládeže klubu a tým najdôležitejším jednotná herná koncepcia mládežníckych družstiev FCPA. Čo bolo hlavným dôvodom, že ste sa rozhodli v klube pristúpiť k týmto krokom?

Hlavným dôvodom spracovania týchto materiálov bola snaha o zjednotenie obsahu športovej prípravy pre jednotlivé vekové kategórie tak, aby tréningový proces na seba kontinuálne nadväzoval a vyústil v podmienky pre dotváranie talentov. Išlo v podstate o to, že doposiaľ sa každý tréner snažil, čo najlepšie uplatňovať svoje myšlienky a realizovať ich v tréningovom procese. Avšak, aj pri najväčšej snahe častokrát išlo o individuálny pohľad trénera na obsah tej ktorej kategórie. Týmito materiálmi sme docielili to, aby tréneri zmýšľali jednotne a chápali športovú prípravu ako celok a nie ako jednotlivé časti v jednotlivých etapách.

Prvým z dokumentov, ktorý obdržali všetci tréneri bola spomínaná športová príprava mládeže. Priblížite nám, čo je jeho obsahom?

Športová príprava mládeže klubu FCPA obsahuje v prvom rade charakteristiku jednotlivých etáp, ciele a úlohy pre danú vekovú kategóriu a prostriedky, akými sa k nim prepracovať. V neposlednom rade požiadavky na hráčov, resp. to, ako by mal hráč vyzerať po ukončení príslušnej vekovej kategórie po futbalovej stránke. Jednotlivé kategórie sú viazané na realizáciu určitých cvičení, ktoré na seba nadväzujú. Tréneri majú za úlohu tieto cvičenia realizovať 2-3 krát v týždni tak, aby si ich hráči osvojili až do zautomatizovania, pričom kladieme dôraz na princípy ako presnosť a prudkosť prihrávky, jej vypýtanie si, prvý dotyk či práca s priestorom. Zjednodušene povedané, ide o to, aby tréneri napr. v doraste nemuseli hráčov učiť to, čo mali zvládnuť už kategórii starších žiakov.

Dá sa povedať, že najpodstatnejším materiálom, ktorý sa FCPA podarilo vytvoriť v novej sezóne je jednotná herná koncepcia celého klubu. Tá uzrela svetlo sveta tesne pred vianočnými sviatkami. Čo je jej obsahom?

V prvom rade približuje jednotný herný systém 4-3-3, ktorý sme zvolili z dôvodu, že ide o útočne ladený systém a mal by zabezpečiť primeranú výchovu kreatívnych a technicky zručných hráčov. Dôvodom zjednotenia herného systému, dá sa povedať už od prípraviek s primeraným počtom hráčov, až po seniorov je to, aby si hráči postupne osvojovali úlohy vyplývajúce z hráčskych funkcií od základných úloh až po tie komplexné, ktoré musia riešiť v doraste a senioroch. Tým sa hráči nestretnú pri prechode z jednej kategórie do druhej s úplne novými úlohami, nakoľko na seba nadväzujú a v každej vekovej kategórii sú rozšírenejšie.

Hernú koncepciu FCPA dostali všetci tréneri klubu. Čo všetko trénerom tento materiál ponúka?

Pre jednoduchšie zvládnutie nácviku a zdokonaľovania tohto systému sú v materiáli rozpracované aj jednotlivé fázy hry, či už z pohľadu obrany alebo útoku. Uplatňovaním tohto herného systému sa takto dopracujeme k zásadám a princípom, ktorých plnenie budú vyžadovať tréneri v samotnom tréningu ako aj v hre, kde najpodstatnejšie sú aktivita a agresivita, sústavný tlak na loptu, ponuková činnosť a tiež kvalitné herné činnosti spojené so slovnou spoluprácou hráčov.

Moderne fungujúce kluby sa už v práci s mládežou snažia ísť jednotnou cestou. Dá sa povedať, že FCPA sa týmto krokom priblíži k ich smerovaniu?

Snahou klubu je vytvorením týchto materiálov jednak zjednotiť prácu trénerov a naznačiť hráčom moderný spôsob hry, ako aj priblížiť sa k zjednoteniu herného prejavu všetkých družstiev. Samozrejme, že východiskom našich materiálov bola práca štandardných klubov, ktoré sa dlhodobo úspešne venujú mládeži (viď. Žilina, Trenčín), ale samozrejme sa nedá ich programy kopírovať. Pri tvorbe týchto materiálov sme brali do úvahy podmienky nášho klubu, pričom treba spomenúť, že vznikali rukami trénera Maroša Skovajsu za veľkej spolupráce ďalších trénerov klubu.

 

Napíšte komentár