Médiá

AKREDITAČNÉ PRAVIDLÁ:

 1. Pre domáce stretnutia FC Petržalka platí:

– Celosezónna akreditácia (žiadosti o vydanie posielajte na adresu kalina.fcpa@gmail.com).

– Jednorazová akreditácia (žiadosti posielajte najneskôr 48 hodín pred začiatkom stretnutia na rovnakú adresu).

 1. FC Petržalka akceptuje (okrem celosezónnych akreditácií) tiež PRESS karty vydané:

– Klubom športových redaktorov (KŠR)
- Syndikátom slovenských novinárov (SSN)

– Internatinal Sports Press Association (AIPS)

 1. FC Petržalka si vyhradzuje právo neudeliť akreditáciu, prípadne odobrať už udelenú akreditáciu.

INFORMÁCIE PRE AKREDITOVANÝCH NOVINÁROV: 

 1. Akreditačné karty vydané klubom FC Petržalka na meno sú platné výhradne pre majiteľa akreditácie.
 2. Akreditačné karty vydané klubom FC Petržalka na redakciu sú prenosné v rámci redakcie.
 3. Zástupcovia médií sú povinní preukázať sa akreditačnou kartou pri vstupe na štadión (pre novinárov je ním vchod do reštaurácie Mari-Kiri (Adresa: Marie Curie-Sklodowskej 1).
 4. Celosezónna akreditácia negarantuje parkovacie miesto pre zástupcov médií v okolí štadióna.
 5. Bez akreditačnej karty nie je možný pohyb vo vybraných priestoroch štadióna určených pre zástupcov médií (vstup do PRESS centra, miesto na PRESS tribúne, vstup do mix-zóny).
 6. Akreditačná karta neumožňuje zástupcom médií vstup do VIP priestorov.
 7. Miesta pre píšucich novinárov sú vyhradené v pravej časti PRESS tribúny. Sedadlá sú označené nápisom PRESS.
8. Vzhľadom na kapacitné možnostiam na štadióne, nie je možné poskytnúť všetkým akreditovaným novinárom miesta so stolíkom.
 8. PRESS centrum je tiež miestom na tlačové konferencie. Nachádza sa v zadnej časti reštaurácie Mari-Kiri.
 9. Presun novinárov z PRESS centra do priestorov PRESS tribúny vedie cez zadný vchod reštaurácie Mari-Kiri. Rovnakou cestou žiadame zástupcov médií po zápase o presun z PRESS tribúny do mix-zóny.
 10. PRESS centrum bude otvorené 60 minút pred začiatkom zápasu.
 11. MIX-ZÓNA sa nachádza v blízkosti kabín. Vstup po zápase je uvedený v bode 10.
 12. FC Petržalka žiada zástupcov médií aby video-rozhovory natáčali výhradne v priestoroch na to určených (t.j. pred bannermi s logami partnerov FC Petržalka).

INFORMÁCIE PRE FOTOREPORTÉROV:

 1. Fotoreportéri si prevezmú fotovesty najneskôr 10 min pred výkopom zápasu v PRESS centre. Vydávané budú zálohovo oproti novinárskemu preukazu. Odovzdanie fotoviest a vyzdvihnutie novinárskych preukazov prebieha 5-10 min po skončení zápasu.
 2. Žiadame fotoreportérov, aby včas zaujali stanovené miesta za bránami pred začiatkom 1. a 2. polčasu.
 3. POZOR! Po zahájení hry (počas hracej doby) nebude možné zaujať stanovené miesto za bránkou.
 4. Rovnako nie je dovolené počas hracej doby presúvať sa na miesto za bránou na opačnej strane. Pohyb v okolí lavičiek tímov je zakázaný.
 5. Fotoreportéri nie sú oprávnení vstupovať do mix-zóny.

INFORMÁCIE PRE VIDEO-REPORTÉROV:

 1. Priestory pre umiestnenie statívov a kamier je na hlavnej plošine v priestoroch PRESS tribúny.
 2. Žiadame TV spoločnosti a médiá s kamerami aby návštevu zápasu ohlásili min. 48 hodín pred zápasom na adrese: kalina.fcpa@gmail.com. (Bez oznámenia klub negarantuje miesto pre statívy a kamery na PRESS tribúne).
 3. Prednostné právo na umiestnenie kamier majú kameran FC Petržalka a TV FUTBALNET.
 4. Rešpektujte bez výhrad pokyny zástupcu FC Petržalka na PRESS tribúne a konzultujte umiestnenie/neumiestnenie vašich kamier.

TLAČOVÉ KONFERENCIE:

 1. Budú v press centre cca 10-15 min po skončení zápasu v PRESS CENTRE.

Poznámka: Po niektorých zápasoch môže byť tlačová konferencia operatívne nahradená brífingom zástupcov médií s trénermi v priestoroch mix-zóny. O prípadnej zmene vás budeme informovať v priebehu stretnutia alebo krátko po ňom.