Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

Oznamy  -  20 Dec 2021

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov

Vyhlasovateľ :

FC Petržalka, družstvo
Viedenská cesta 257/1869, 851 01 Bratislava
IČO: 50 847 392
DIČ: 2120530027
IČ DPH: SK2120530027

Kontaktná osoba: Ing. Marek Mojto
Telefónne číslo: 0948 323 003
E-mail: Marek.Mojto@fcpetrzalka.sk
Webové sídlo: www.fcpetrzalka.sk

Projekt:
Výmena umelého trávnika na ihrisku v športovom areáli na ulici M.C. Sklodowskej 1 v Bratislave

Predmet požadovaného záväzku:
Uzatvorenie zmluvy o dielo na zhotovenie (montáž) nového umelého trávnika vrátane demontáže a likvidácie pôvodného umelého trávnika.

Opis predmetu diela a požadovaná postupnosť pri vykonávaní diela:

Úspešný navrhovateľ je povinný vykonať obhliadku pôvodného umelého trávnika. Po obhliadke sa označia za prítomnosti TDI investora skutočné plochy EL20, ktoré bude nutné vymeniť – opraviť. Projekt uvažuje o dvoch percentách z celkovej plochy, čo predstavuje približne 180m2. Následne sa na pôvodnú EL vrstvu položí nová vrstva v hrúbke 10mm a to mechanicky (strojom) na mieste. Po realizácii 10mm vrstvy musí zhotoviteľ vykonať merania pôvodnej EL vrstvy v hrúbke 30mm potrebné pre nastavenie nového systému na vytvorenie laboratórneho TEST REPORTU FIFA. Laboratórny TEST REPORT FIFA je súčasťou prác a dodávok pri vykonávaní diela, ako aj certifikácia FIFA QUALITY Pro. Demontáž resp. odstránenie pôvodného umelého trávnika bude z dôvodu zachovania pôvodnej EL vrstvy vykonaná strojným oddelením (vyklepaním) zásypového materiálu, ktorý tvorí približne 7kg/m2 SBR čierneho granulátu a 18kg kremičitého piesku. Odsatie zásypového materiálu bude v hrúbke do 3 cm a následne sa bude realizovať demontáž kobercov a zmotanie v rámci areálu. Likvidácia kobercov umelej trávy bude zabezpečená odvozom na skládku odpadu. Likvidácia zásypových materiálov gumového granulátu a kremičitého piesku bude zabezpečená recykláciou. Po demontáži pôvodného umelého trávnika pristúpi úspešný navrhovateľ k montáži nového umelého trávnika vo výške 40mm vrátane zásypových materiálov. Realizácia môže začať po predložení laboratórneho TEST REPORTU FIFA, ktorý spĺňa parametre na FIFA QUALITY Pro. Podľa laboratórneho TEST REPORTU FIFA budú vyhlasovateľom kontrolované množstvá zásypových materiálov. Rozmery nového umelého trávnika budú 115 x 78 metrov.

Špecifické podmienky na vlastnosti diela:
Dielo – nový umelý trávnik musí spĺňať parametre podľa FIFA Football Turf Handbook of Requirements 2015:https://football-technology.fifa.com/media/1239/fqp-handbook-of-requirements-2015-v31-w-cover.pdf

Záruka na dielo musí byť úspešným navrhovateľom poskytnutá na obdobie 10 rokov od odovzdania diela.

Všeobecné technické parametre diela

VARIANT 1)

 • Výška vlákna: 40mm                                                 
 • Hustota / počet vpichov v ks/m2: 9 200 a viac                                                       
 • Materiál vlákien: PE (100% polyetylén)   
 • Farba: odtiene zelenej
 • Záter vlákna: latex alt. dvojzložkový polyuretán PU

Trávnik tvorený jedným monofilným vláknom – minimálne požiadavky:

 • Jemnosť vlákna (Dtex): 13 000 a viac                     
 • Hrúbka vlákna   v µm: 380 a viac

VARIANT 2)

 • Výška vlákna: 40mm                                                 
 • Hustota / počet vpichov v ks/m2: 9 200 a viac                                                       
 • Materiál vlákien: PE (100% polyetylén)   
 • Farba: odtiene zelenej
 • Záter vlákna: latex alt. dvojzložkový polyuretán PU

Trávnik tvorený jedným monofilným vláknom – minimálne požiadavky:

 • Jemnosť vlákna (Dtex): 16 000 a viac                     
 • Hrúbka vlákna   v µm: 460 a viac

VARIANT 3)

 • Výška vlákna: 40mm                                                 
 • Hustota / počet vpichov v ks/m2: 9 200 a viac                                                       
 • Materiál vlákien:  PE (100% polyetylén)   
 • Farba: odtiene zelenej
 • Záter vlákna: latex alt. dvojzložkový polyuretán PU

Trávnik tvorený kombináciou dvoch monofilným vlákien – minimálne požiadavky:

 • Hrubšie, pevnejšie vlákno
  • Jemnosť vlákna (Dtex): 6 300 a viac
  • Hrúbka vlákna   v µm: 450 a viac     
 • Tenšie, jemnejšie vlákno
  • Jemnosť vlákna (Dtex): 6 700 a viac
  • Hrúbka vlákna   v µm: 300 a viac

(Poznámka: Minimálne požiadavky na vlákna umelého trávnika sú základné hodnoty uvedené v technickom liste výrobcu, ktorý obsahuje pečiatku a podpis (neprihliada sa na tolerancie uvedené za základnou hodnotou)

Minimálne technické požiadavky na granulát umelého trávnika

 Zásyp z kremičitého piesku:

 • Zrnitosť v mm: 0,3-1,4
 • Balenie: BIG BAGOCH

Zásyp z SBR čierneho granulátu:

 • Zrnitosť v mm: 0,8-2,5mm
 • Balenie: BIG BAGOCH

(Poznámka: K ponúkanému granulátu SBR  je potrebné predložiť od výrobcu zdravotnú nezávadnosť materiálu, laboratórny TEST REPORT FIFA granulátu, ktorý obsahuje splnenie požiadaviek na UV stabilitu podľa kritérií FIFA)

Zásady obsahu zamýšľanej zmluvy:

Po splnení podmienok uvedených v tejto súťaži bude s úspešným navrhovateľom uzatvorená zmluva o dielo v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov. Úspešný navrhovateľ je povinný začať s vykonávaním diela do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy vyhlasovateľa (najneskôr však 01.06.2022, ak vyhlasovateľ  výzvu nedoručí), pričom úspešný navrhovateľ je bez zbytočného odkladu povinný písomne oznámiť vyhlasovateľovi deň začatia vykonávania diela. Úspešný navrhovateľ je povinný dokončiť dielo (kompletné zhotovenie/montáž nového umelého trávnika) do 30 dní odo dňa začatia vykonávania diela a zároveň do 14 dní od dokončenia diela doručiť vyhlasovateľovi potvrdenú objednávku na certifikáciu umelého trávnika FIFA Quality Pro od spoločnosti autorizovanej FIFA. Vyhlasovateľ je povinný prevziať len dokončené dielo bez vád a nedorobkov, na ktoré bude vydaný a vyhlasovateľovi odovzdaný certifikát FIFA Quality Pro. Vydanie certifikátu FIFA Quality Pro je úspešný navrhovateľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady. V prípade, ak nebude certifikát FIFA Quality Pro vydaný resp. jeho vydanie bude autorizovanou osobou zamietnuté, je vyhlasovateľ oprávnený zabezpečiť jeho vydanie na náklady úspešného navrhovateľa. Cena za dielo bude financovaná v rozsahu 50% z vlastných zdrojov vyhlasovateľa a v rozsahu 50% zo zdrojov fondu na podporu športu (rozsah financovania sa môže v závislosti od rozhodnutia fondu na podporu športu zmeniť). Cena za dielo bude úspešnému navrhovateľovi zaplatená na základe vystavených a doručených faktúr so splatnosťou 30 dní. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, cena za dielo sa bude platiť po častiach nasledovne : 30% z ceny diela po doručení písomnej výzvy vyhlasovateľa na začatie vykonávania diela (najneskôr však 01.05.2022, ak sa má začať s vykonávaním diela 01.06.2022), 30% z ceny diela po podpísaní protokolu zmluvnými stranami o ukončení demontážnych prác a likvidácii pôvodného umelého trávnika a inštalácii nového umelého trávnika bez zásypov, 30% z ceny diela po podpísaní protokolu zmluvnými stranami o dokončení diela bez vád nedorobkov a po doručení potvrdenej objednávky na certifikáciu umelého trávnika FIFA Quality Pro od spoločnosti autorizovanej FIFA vyhlasovateľovi, 10% z ceny diela po podpísaní záverečného protokolu o odovzdaní diela zmluvnými stranami a odovzdaní certifikátu FIFA Quality Pro vyhlasovateľovi. Zvyšný obsah zmluvy o dielo bude určený vyhlasovateľom s prihliadnutím na obvyklý obsah obdobných zmlúv v obchodnej praxi.

Podávanie návrhu – lehota, spôsob a obsah:
Návrh sa podáva v lehote do 25.01.2022 (vrátane).
Návrh sa posiela prostredníctvom e-mailu na adresu Marek.Mojto@fcpetrzalka.sk
Minimálne obsahové náležitosti návrhu resp. jeho príloh :

 • Identifikačné údaje navrhovateľa (názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH v prípade právnickej osoby ; meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH v prípade fyzickej osoby -podnikateľa)
 • Meno a priezvisko osoby, ktorá návrh podáva s uvedením funkcie (pozície) u navrhovateľa
 • Názov projektu (podľa tejto súťaže)
 • Podrobná technická charakteristika diela – umelého trávnika (súlad s minimálnymi špecifickými požiadavkami na vlastnosti diela podľa tejto zmluvy je nevyhnutný)
 • Uvedenie ceny za dielo bez DPH a konečnej ceny za dielo vrátane DPH
 • Podrobný položkovitý rozpočet projektu (predmet- položka, počet ks, jednotková cena)
 • Harmonogram prác a dodávok (musí korešpondovať s rozpočtom projektu) ; na účely tejto súťaže postačuje uviesť, aký časový rozsah si budú jednotlivé druhy prác a dodávok vyžadovať
 • Uvedenie referencii navrhovateľa pri realizácii obdobných projektov
 • Vyhlásenie navrhovateľa, že garantuje záručnú dobu na dokončené dielo 10 rokov
 • Vyhlásenie navrhovateľa, že s podmienkami tejto súťaže je oboznámený a akceptuje ich

Lehota na oznámenie prijatia návrhu:
Vyhlasovateľ vyhodnotí a oznámi prijatie návrhu úspešnému navrhovateľovi v lehote do 27.01.2022 (vrátane), a to oznámením na e-mailovú adresu, z ktorej bol vyhlasovateľovi návrh doručený. V rovnakej lehote a rovnakým spôsobom oznámi vyhlasovateľ neprijatie návrhu neúspešným navrhovateľom, eventuálne oznámi všetkým navrhovateľom, že predložené návrhy odmieta.

Osobitné podmienky súťaže:
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy. S úspešným navrhovateľom bude zmluva o dielo uzatvorená len v prípade, že vyhlasovateľ uzatvorí s fondom na podporu športu zmluvu o príspevku na projekt podpory športu podľa výzvy č. 2021/004. V takom prípade vyhlasovateľ uzatvorí zmluvu o dielo s úspešným navrhovateľom do 30 dní od dňa uzatvorenia predmetnej zmluvy s fondom na podporu športu.

V Bratislave, dňa 20.12.2021

FC Petržalka, družstvo
Ing. Marek Mojto
predseda predstavenstva