Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

Oznamy  -  22 Dec 2023

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov

Vyhlasovateľ :
FC Petržalka futbal a.s.
Ovsištské námestie 2/A, 851 04 Bratislava
IČO: 54 659 818
DIČ: 2121725001
IČ DPH: SK2121725001

Kontaktná osoba: Ing. Marek Mojto
Telefónne číslo: 0948 323 003
E-mail: Marek.Mojto@fcpetrzalka.sk
Webové sídlo: www.fcpetrzalka.sk

Projekt:
Výmena prírodného trávnika za hybridný trávnik v športovom areáli na ulici M.C. Sklodowskej 1 v Bratislave

Predmet požadovaného záväzku :
Uzatvorenie zmluvy o dielo na likvidáciu prírodného trávnika a zhotovenie (montáž) nového hybridného trávnika

Opis predmetu diela a požadovaná postupnosť pri vykonávaní diela :
Existujúci prírodný trávnik o ploche 9500 m2 sa nahradí novým hybridným trávnikom vrátane vhodného podlažia, oddrenážovania, závlahového systému, zásypu a výsevu novej trávy. Práce budú spočívať v odťažení a vyformovanie základovej jamy do hĺbky 0,2 metra vrátane odvozu na skládku. Následne sa zrealizujú výkopy pre drenážny kolektor. Dno jamy sa vyformuje laserovým grédrom do tvaru obálky a jama sa zhutní. Okraje ihriska sa vybavia betónovými obrubníkmi osadenými v betónovom lôžku do výšky koreňovej vrstvy. Drenážne potrubie perforované bude zvedené pod sklonom 0,3% do zberného potrubia vedeného stredom ihriska a odvedeného do akumulačnej nádrže, alebo iného miesta. Závlahový systém bude pozostávať s 24 postrekovačov, rozmiestnených aby pokryli celu plochu, ovládaných samostatne a napojených na existujúci rozvod vody. Následne sa zrealizuje zásyp - piesok kremičitý praný fr.0-4 mm, koreňová vrstva sa zrovná laserovým grédrom do finálnej podoby. Uskutoční sa návoz rašeliny rozmetadlom sa navezie rašelina na celú plochu, rotavátorom sa rašelina premieša do hĺbky 10 cm, plocha sa zrovná laserovým grédrom. Potom sa začne pokládka hybridného koberca, hybridný koberec sa zošije a uloží na pripravenú a zrovnanú plochu a zasype. Nakoniec sa zrealizuje finálny výsev a hnojenie, osivo RPR 50g/m2, štartovacie hnojivo 30g/m2. Záruka na dielo musí byť zhotoviteľom poskytnutá minimálne na obdobie 5 rokov od odovzdania diela (zhotoviteľ môže určiť podmienky údržby a užívania diela, ktorých dodržiavanie bude potrebné na uplatnenie záruky).

Zásady obsahu zamýšľanej zmluvy :
Po splnení podmienok uvedených v tejto súťaži bude s úspešným navrhovateľom uzatvorená zmluva o dielo v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov. Úspešný navrhovateľ je povinný začať s vykonávaním diela do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy vyhlasovateľa (predpokladaný začiatok prác je odhadovaný na obdobie jún 2024 – júl 2024). Úspešný navrhovateľ je povinný dokončiť dielo (kompletné zhotovenie/montáž nového hybridného trávnika) do 60 dní odo dňa začatia vykonávania diela (začatím vykonávania diela sa rozumie spravidla deň prevzatia staveniska). Vyhlasovateľ je povinný prevziať len dokončené dielo bez vád a nedorobkov. Ak sa nezmenia okolnosti projektu, cena za dielo bude financovaná v rozsahu 30 % z vlastných zdrojov vyhlasovateľa a v rozsahu 70 % zo zdrojov fondu na podporu športu (rozsah financovania sa môže v závislosti od rozhodnutia fondu na podporu športu alebo iných okolností zmeniť ). Cena za dielo bude úspešnému navrhovateľovi zaplatená na základe vystavených a doručených faktúr so splatnosťou 30 dní. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, cena za dielo sa bude platiť po častiach nasledovne : 30% z ceny diela po uzatvorení zmluvy o dielo a 70 % po podpísaní protokolu zmluvnými stranami o dokončení diela bez vád nedorobkov. Zvyšný obsah zmluvy o dielo bude určený vyhlasovateľom s prihliadnutím na obvyklý obsah obdobných zmlúv v obchodnej praxi.

Podávanie návrhu – lehota, spôsob a obsah :
Návrh sa podáva v lehote do 26.01.2024 (vrátane).

Návrh sa posiela prostredníctvom e-mailu na adresu Marek.Mojto@fcpetrzalka.sk alebo mojto@pinel.sk

Minimálne obsahové náležitosti návrhu resp. jeho príloh :

  • Identifikačné údaje navrhovateľa (názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH v prípade právnickej osoby ; meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH v prípade fyzickej osoby -podnikateľa)
  • Meno a priezvisko osoby, ktorá návrh podáva
  • Názov projektu (podľa tejto súťaže)
  • Podrobná technická charakteristika diela – hybridného trávnika (súlad s požiadavkami na vlastnosti diela podľa podmienok súťaže je nevyhnutný)
  • Uvedenie ceny za dielo bez DPH a konečnej ceny za dielo vrátane DPH (v prípade, ak sa použije prenesenie daňovej povinnosti k DPH v zmysle zákona 222/2004 Z.z., navrhovateľ túto skutočnosť uvedie spolu s konečnou cenou diela)
  • Podrobný položkovitý rozpočet projektu (predmet- položka, počet ks, jednotková cena)
  • Harmonogram prác a dodávok (musí korešpondovať s rozpočtom projektu) ; na účely tejto súťaže postačuje uviesť, aký časový rozsah si budú jednotlivé druhy prác a dodávok vyžadovať
  • Uvedenie referencii navrhovateľa pri realizácii obdobných projektov
  • Z návrhu musí vyplývať poskytnutie záručnej doby na dokončené dielo minimálne 5 rokov

Lehota na oznámenie prijatia návrhu :
Vyhlasovateľ vyhodnotí a oznámi prijatie návrhu úspešnému navrhovateľovi v lehote do 31.01.2024 (vrátane), a to oznámením na e-mailovú adresu, z ktorej bol vyhlasovateľovi návrh doručený. V rovnakej lehote a rovnakým spôsobom oznámi vyhlasovateľ neprijatie návrhu neúspešným navrhovateľom, eventuálne oznámi všetkým navrhovateľom, že predložené návrhy odmieta.

Osobitné podmienky súťaže :
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy. S úspešným navrhovateľom bude zmluva o dielo uzatvorená len v prípade, že vyhlasovateľ uzatvorí s fondom na podporu športu zmluvu o príspevku na projekt podpory športu podľa výzvy č. 2023/001 a táto nadobudne účinnosť. V takom prípade vyhlasovateľ uzatvorí zmluvu o dielo s úspešným navrhovateľom do 30 dní od dňa účinnosti predmetnej zmluvy s fondom na podporu športu. Podaním návrhu do tejto súťaže sa predpokladá, že navrhovateľ je s podmienkami tejto súťaže je oboznámený a akceptuje ich.

V Bratislave, dňa 22.12.2023

FC Petržalka futbal a.s.
Ing. Marek Mojto
predseda predstavenstva