Tréningový program našej akadémie

Tréningový program „Akadémie FC Petržalka“ pre jednotlivé vekové kategórie

Futbalová akadémia FC Petržalka sa riadi vo svojej práci zásadou, že aj v menších kluboch je možné vychovať a rozvíjať talentovaných hráčov, ak sa tam robí systematicky a efektívne a pracujú tam odborní a obetaví tréneri a funkcionári a v klube sa uplatňuje správna metodika výchovy mládeže, najmä z pohľadu obsahu tréningového procesu a jeho nadväznosti v jednotlivých etapách športovej prípravy mládeže s vyústením do seniorského družstva.

V našej akadémii sa riadime mottom:

„V súčasnom futbale neznamená všetko iba talent, ale často rozhoduje i zanietenosť a srdce.“

V klube pracuje v súčasnosti 16 družstiev – 1 seniori, 1 juniorské žien, 3 dorastenecké, 4 žiacke, 3 útvary súťažných prípraviek a 3 nesúťažných prípraviek. Celkovo eviduje akadémia v týchto družstvách vyše 515 hráčov, z toho dospelých (32), mládeže a deti (483).

Na ich športovom raste sa dlhodobo podieľa licencovaných 48 trénerov a špecialistov.

Efektívny tréningový proces vychádza z princípov herne orientovaného tréningu, pričom sa orientuje na prvky „uličného“ futbalu, vyhľadávanie a objavovanie detí s predpokladmi na vhodné pohybové schopnosti.

Jednotlivé vekové kategórie plnia všetky požiadavky na komplexný proces pre športový rast talentovaných hráčov, tak, aby boli splnené aj kritéria a požiadavky pre Útvary talentovanej mládeže SFZ. Týmto spôsobom je naplnený systém výchovy a práce s talentovanými deťmi od prípraviek až po seniorskú kategóriu.

Obsah športovej prípravy v jednotlivých vekových kategóriách zohľadňuje najmä princíp vekovej primeranosti, zohľadňuje úroveň schopností veku detí a mládeže a aj herne orientovaného tréningu a prvky hravosti a zábavy.

V každom družstve je uskutočňované polročné komplexné hodnotenie všetkých hráčov (testovanie, hodnotenie technických zručností, hodnotenie úspešnosti v zápasoch, aktivita, disciplína a správanie, záujem o futbal, zdravotný stav, …) a na základe jeho výsledkov je zostavené ich priebežné poradie. Hráči, ktorí po polročnom hodnotení a upozornení na nedostatky, neprejavia dostatok úsilia o svoje zlepšenie, prípadne nedokážu zvládnuť požadované nároky, sú ku koncu sezóny preraďovaní do klubov s nižšími požiadavkami na ich športovú úroveň. Na ich miesto môžu byť doplnení v družstvách dlhodobo sledovaní talentovaní hráči z iných klubov.

Úhrada nákladov na športovú činnosť detí a mládeže v klube FC Petržalka:

  1. Platenie mesačného členského príspevku:

Kategórie U19 – U12: 40 eur/mesiac

Kategórie U11 – U6: 30 eur/mesiac

  1. Rozsah poskytovaných úkonov (služieb) v rámci športovej činnosti deťom a mládeži:

V poplatkoch je zahrnuté najmä:
– tréningový proces a zápasy (viď. program pre danú kategóriu)
– licencovaní tréneri
– doprava na majstrovské zápasy (mimo prípraviek)
– súťažné dresy
– využívanie športovísk v čase tréningu
– tréningové pomôcky a lopty

V poplatkoch nie je zahrnuté – hradia rodičia navyše:
– tréningovú výstroj a obuv
– dopravu na medzinárodné zápasy a nesúťažné zápasy
– štartovné a strava za nesúťažné turnaje
– sústredenia

Pre jednotlivé vekové kategórie je spracovaný samostatný program športovej prípravy:

(po kliknutí na príslušnú vekovú kategóriu sa otvorí jej športový program)

U19

U17 - U16

U15 - U14

U13 - U12

U11 - U9

U8 - U7

U6

Počet hráčov v družstve: do 24
Trvanie tréningového procesu: 48 týždňov (júl – jún)
Dovolenka: jún / júl – 3 týždne; december / január – 4 týždne
Počet tréningov týždenne: 4 (+TOP skupina); a ich dĺžka je 80 – 100 minút
Počet zápasov v roku: 45 (90 minút/zápas); a ďalej 2 turnaje

Počet trénerov: 2 kvalifikovaní licenční tréneri

Obsah programu: pohybové hry, atletická príprava, systematický rozvoj koodinačných, rýchlostných, silových a vytrvalostných schopností, pociťovanie lopty, nácvik a zdokonaľovanie herných činností jednotlivca, nácvik a zdokonaľovanie herných kombinácií a herných systémov, všetky formy hier (malé, stredné, veľké) + vlastná hra


Cieľ programu (čo by mal hráč zvládať po ukončení tejto vekovej kategórii ):


Pociťovanie a ovládanie lopty:
– kontrola a ovládanie lopty na zemi (dynamické zmeny rytmu a pohybu, striedanie frekvencie krokov, prenášanie ťažiska hry, klamlivé pohyby, „finty“ s loptou)

Herné činnosti jednotlivca:
Útočné:
– výber miesta, stavanie sa (hra v priestore, vytváranie voľného priestoru a jeho využívanie)
– všetky spôsoby a formy prihrávania lopty (ako v hre)
– všetky spôsoby a formy preberania lopty (sťahovanie, tlmenie lopty všetkými spôsobmi ako v hre)
– vedenie lopty a obchádzanie súpera (všetky spôsoby) v podmienkach zložitých herných situácií
– streľba nohou a hlavou (všetky spôsoby a formy), dynamické zakončovanie útoku,
– riešenie herných situácií individuálne, špecialistami (kopacia technika, ….)

Obranné:
– obsadzovanie hráča a priestoru, odoberanie lopty všetkými spôsobmi v podmienkach hry
– brankár – všetky špeciálne herné činnosti brankára (chytanie a vyrážanie lopty, zakladanie útoku)

Herné kombinácie:
Útočné
: herné kombinácie založené na prihrávaní, vedení lopty, nabiehaní a predbiehaní,
odlákavaní, uplatňovanie (postupný útok, rýchly útok, ich kombinácia útokov)
založené na dlhej prihrávke, predbiehaní, odlákavaní a nabiehaní…)
– streľba po kombináciách z rôznych priestoroch (stredom, krídelné priestory)
– kombinácie pri riešení štandardných herných situácií z hľadiska útoku (signály, výchova špecialistov)


Obranné: optimálny výber a realizácia obranných herných kombinácií v podmienkach hry, zdvojovanie, …
– kombinácie pri riešení štandardných herných situácií z hľadiska obrany

Herné systémy:
Útočné:
– postupný útok, využívanie nacvičených herných kombinácií a rešpektovanie zásad pri výstavbe a vedení útoku na základe hernej koncepcie klubu, čo najrýchlejšie a najkolmejšie zakončenie útoku
– rýchly útok – protiútok skupiny a jednotlivca (prienik)
– kombinovaný útok (reakcia na obranný systém súpera, organizáciu obrany, prelínanie 
 hráčov, moment prekvapenia)
– nátlaková hra (čas, stav zápasu, spôsob hry súpera – „držanie lopty“, aktivita, tlak, agresivita)

Obranné:
– kombinovaná obrana, aktívna priestorová obrana (hra v priestore a s priestorom, odoberanie priestoru, zhusťovanie obrany…), pressingová obrana

Počet hráčov v družstve: do 24

Trvanie tréningového procesu: 46 týždňov (júl – jún)
Dovolenka: jún/júl – 3 týždne; december/január – 3 týždne

Počet tréningov týždenne: 4; ich dĺžka je do 90 minút

Počet zápasov v roku: 40 (80 minút/zápas) a 3 turnaje
Počet trénerov: 2 kvalifikovaní licenční tréneri

Obsah programu: pohybové hry, atletická príprava, systematický rozvoj koodinačných, rýchlostných, silových a vytrvalostných schopností, pociťovanie lopty, nácvik a zdokonaľovanie herných činností jednotlivca, nácvik a zdokonaľovanie herných kombinácií a herných systémov, všetky formy hier (malé, stredné, veľké) + vlastná hra

Cieľ programu (čo by mal hráč zvládať po ukončení tejto vekovej kategórii):

Pociťovanie a ovládanie lopty:
– kontrola a ovládanie lopty na zemi (malý priestor, posúvanie, zašľapovanie lopty,
zasekávačky, sťahovačky, obraty, klamlivé pohyby, „finty“ s loptou)
– kontrola lopty striedaním frekvencie krokov, rýchle nohy pri kontakte s loptou, zmeny
rýchlosti pohybu, prenášanie ťažiska tela na pravú a ľavú nohu

Herné činnosti jednotlivca:
Útočné:
– výber miesta, stavanie sa (zásady pohybu bez lopty, zväčšovanie herného priestoru)
– prihrávanie, preberanie a vedenie lopty a obchádzanie súpera (všetky spôsoby) v podmienkach hry
– streľba nohou a hlavou (všetky spôsoby a formy)

Obranné:
– obsadzovanie hráča a priestoru, odoberanie lopty všetkými spôsobmi v podmienkach hry
(dôrazná hra telom pri zablokovaní, vypichovaní, vkĺznutí a súbojoch hlavou)
– brankár – všetky spôsoby chytania a vyrážania lopty, presné zakladanie útoku, verbálna
organizácia hry družstva

Herné kombinácie:
Útočné:
– herné kombinácie založené na prihrávaní, vedení lopty, predbiehaní, odlákavaní
a nabiehaní (vytváranie voľných priestorov a ich využívanie, kombinácie v priest. úsekoch)
– zakončiť herné kombinácie streľbou v úsekoch hry, priestor, čas
– kombinácie pri riešení štandardných herných situácií z hľadiska útoku (signály, výchova špecialistov)

Obranné:
– optimálny výber a realizácia obranných herných kombinácií v podmienkach hry, kombinácia 
 vystavenia súpera do postavenia mimo hry (spolupráca na signál)
– kombinácie pri riešení štandardných herných situácií z hľadiska obrany (rozostavenie, 
 spolupráca obrany, špecialistov „hlavičkárov“, dirigent – organizácia obrany)

Herné systémy:
Útočné:
– postupný útok a využívanie nacvičených herných kombinácií a rešpektovanie zásad pri výstavbe
a vedení útoku na základe hernej koncepcie klubu
– rýchly útok – protiútok skupiny a jednotlivca (prienik)
– kombinovaný útok

Obranné:
– kombinovaná obrana, aktívna priestorová obrana (hra v priestore a s priestorom, rýchle
organizovanie obrany, prechod do obrany)

Počet hráčov v družstve: do 22
Trvanie tréningového procesu: 46 týždňov (júl – jún)
Dovolenka: jún/júl – 3 týždne; december/január – 3 týždne

Počet tréningov týždenne: 4; a ich dĺžka je do 90 minút

Počet zápasov v roku: 50 (70 minút/zápas) a 4 turnaje
Počet trénerov: 2 kvalifikovaní licenční tréneri

Obsah programu: pohybové hry, atletická príprava, koordinačné a rýchlostno-koordinačné cvičenia, pociťovanie lopty (Coerver), nácvik a zdokonaľovanie herných činností jednotlivca, nácvik a zdokonaľovanie herných kombinácií, malé a stredné formy hier + vlastná hra (univerzálnosť hráčov)


Cieľ programu (čo by mal hráč zvládať po ukončení tejto vekovej kategórii):

Pociťovanie a ovládanie lopty:
– žonglovanie nohou a hlavou (obmeny pravá, ľavá, striedavo, výška kopnutia, na mieste, v pohybe), lopty rôznych rozmerov a hmotnosti
– kontrola a ovládanie lopty na zemi (malý priestor, posúvanie, kotúľanie lopty rôznymi časťami nohy, „maznanie sa“ s loptou, klamlivé pohyby, „finty“ s loptou)
– kontrola lopty striedaním frekvencie krokov (zmeny rýchlosti pohybového rytmu, prenášanie ťažiska hry na ľavú, pravú nohu atď.)

Herné činnosti jednotlivca:
Útočné:
– prihrávanie nohou na strednú, veľkú vzdialenosť (priehlavkové kopy), prihrávanie hlavou, čelom, spánková časť (presnosť)
– preberanie lopty zo vzduchu (tlmenie) hrudníkom, hlavou, nohou
– vedenie lopty so všetkými spôsobmi (zmeny smeru, krytie lopty, uvoľňovanie sa s loptou)
– streľba nohou a hlavou (po vedení a prebratí lopty, bez prípravy na dotyk, streľba s rotáciou)
– vonkajší, vnútorný priehlavok, prehodenie brankára)
– výber miesta, stavanie sa (zásady pohybu bez lopty)

Obranné:
– obsadzovanie priestoru podľa tažiska hry (odoberanie lopty predskočením, vypichnutím, vkĺznutím, súboj hlavou)
– brankár – všetky spôsoby chytania lopty (akcent na techniku špeciálnych činností, presné vykonanie činnosti), vyhadzovanie a vykopávanie lopty

Herné kombinácie:

Útočné: herné kombinácie založené na prihrávaní, vedení lopty a nabiehaní, zašliapnutie lopty, 
 prepúšťanie lopty, vybehnutie z tandemu, menenie ťažiska hry (využívanie herných kombinácií v typických priestorových úsekoch)
- streľba po kombináciách z rôznych priestorových úsekov (spolupráca hráčov v zoskupeniach podľa hráčskych funkcií)

Obranné: herné kombinácie založené na vzájomnom zabezpečovaní, križovaní, preberaní hráčov (proti hre v rôznom rozostavení, organizácia obrany podľa ťažiska hry, rovnováha obrany)

Počet hráčov v družstve: do 24 (možnosť doplnenia o talentovaných hráčov)

Trvanie tréningového procesu: 46 týždňov (júl – jún)
Dovolenka: jún/júl – 4 týždne; december/január – 3 týždne (možnosť využitia jarných prázdnin) Počet tréningov týždenne: 4

Dĺžka tréningu: do 90 minút

Počet zápasov v roku: 35 (70 minút/zápas)

Počet turnajov v roku: 6 (vonku aj v hale)

Počet trénerov: 2 kvalifikovaní licenční tréneri

Obsah programu: pohybové hry, atletická príprava, koordinačné a rýchlostno-koordinačné cvičenia, pociťovanie lopty (najmä cvičenia Coerver), nácvik a zdokonaľovanie herných činností jednotlivca, malé a stredné formy hier + vlastná hra

Cieľ programu (čo by mal hráč zvládať po ukončení tejto vekovej kategórii ):
– technicky zvládnuté herné činnosti – najmä prihrávka vnútornou stranou nohy a priamym priehľavkom, vedenie lopty vnútornou stranou nohy a priamym priehľavkom, správne preberanie a tlmenie lopty podošvou, v nútornou stranou nohy a priamym priehľavkom a ich tvorivé využívanie v hre
– samostatné a kreatívne riešenie súbojov 1:1 (s využívaním klamlivých „fint“, klalivým pohybom tela a s prenášaním ťažiska, …)
– taktika – využívanie základných zručností v súhre skupín 3:3, 4:4
– naučené a upevnené technické zručnosti tvorivo využívať v prípravných hrách a vo vlastnej hre – hra na viacerých hráčskych postoch – univerzálnosť
– dostať pohybujúcu sa loptu pod kontrolu – správne preberanie lopty
– usmerniť loptu – prihrávku žiadaným smerom
– v hre sa naučiť základnej priestorovej orientácii – pohybovať sa v priestore – určený hrací post

Počet hráčov v družstve: do 22

Trvanie tréningového procesu: 44 týždňov (august – jún)
Dovolenka: jún/júl – 4 týždne; december/január – 3 týždne

Počet tréningov týždenne: 3

Dĺžka tréningu: do 90 minút

Počet zápasov v roku: 14 (70 minút/zápas)

Počet turnajov v roku: 14

Počet trénerov: 2 kvalifikovaní licenční tréneri

Obsah programu: pohybové hry, atletická príprava, koordinačné a rýchlostno-koordinačné cvičenia, pociťovanie lopty, nácvik a zdokonaľovanie herných činností jednotlivca, malé formy hier


Cieľ programu (čo by mal hráč zvládať po ukončení tejto vekovej kategórii):
– osvojené preberanie lopty do pohybu vnútornou a vonkajšou stranou nohy
– preberanie lopty aj pod tlakom (pasívny, aktívny)
– spracovanie lopty nohou, stehnom zo vzduchu, po odraze
– streľba vnútornou stranou nohy a priamym priehlavkom, streľba po bežeckom súboji,
streľba po vedení lopty a po prihrávke
– vedenie lopty vnútornou stranou nohy, priamym priehlavkom, rolovaním
– vedenie lopty v rýchlosti, klamlivé pohyby, uvoľňovanie sa
– obchádzanie súpera – zásobník rôznych kľučiek
– presné prihrávanie na kratšiu a strednú vzdialenosť – vnútorným, priamym priehlavkom
– zásady obsadzovania hráča bez lopty a s loptou, odoberanie lopty predskočením
– hra v hráčskych funkciách, využívanie priestorov ihriska podľa hernej situácie – menenie postov
– spolupráca v skupinách – jednoduché útočné (kombinácie krátkymi a dlhými prihrávkami, pomocnými prihrávkami, narazením lopty) a obranné kombinácie (vzájomné zabezpečovanie, preberanie hráčov, križovanie)
– riešenie individuálnych taktických úloh v rámci jednotlivých postov
– talentovaní hráči – využívanie vlastných kreatívnych riešení individuálne počas hry
– brankár – zvládnutie základov techniky chytania lopty

Počet hráčov v družstve: do 24

Trvanie tréningového procesu: 39 týždňov (september – jún)
Dovolenka: jún/júl – 9 týždňov; december/január – 3 týždne

Počet tréningových jednotiek týždenne: 2

Dĺžka tréningovej jednotky: do 80 minút

Počet zápasov v roku: 8 (30 minút/zápas)

Počet turnajov v roku: U8 – 10, U7 – 4

Počet trénerov: 2 kvalifikovaní licenční tréneri

Obsah programu: pohybové hry, základy gymnastiky, koordinačné a rýchlostno-koordinačné cvičenia, pociťovanie lopty, nácvik a zdokonaľovanie základných herných činností jednotlivca, malé formy hier

Cieľ programu (čo by mal hráč zvládať po ukončení tejto vekovej kategórii):
– vedenie lopty vnútornou stranou nohy a priamym priehlavkom, so zmenami smeru
– obísť protihráča jednoduchými kľučkami
– správne sa pohybovať a približovať k lopte, aby s ňou hráč mohol pracovať
– dostať pohybujúcu sa loptu pod kontrolu – správne preberanie lopty chodidlom
a vnútornou stranou nohy v jednoduchých podmienkach (na mieste)
– usmerniť loptu – prihrávku žiadaným smerom
– prihrávanie priamym priehlavkom a vnútornou stranou nohy na krátku vzdialenosť
– naučené zručnosti používať v malých formách PH
– útočnú akciu sa snažiť zakončiť streľbou
– v hre sa naučiť základnej priestorovej orientácii na ihrisku
– pochopiť základnú ideu hry – góly dávať a gólu zabrániť

1. Prípravný kurz: 8 týždňov (september – október) – všetci prihlásení záujemcovia (cca 50 detí)
2. Prípravka: 32 mesiacov (november – jún)

Počet hráčov v družstve: do 30
Dovolenka: jún/júl – 9 týždňov; december/január – 3 týždne
Počet tréningov týždenne: 2

Dĺžka tréning: do 70 minút

Počet zápasov: bez oficálnych zápasov

Počet turnajov: bez turnajov

Počet trénerov: 3 kvalifikovaní licenční tréneri

Obsah programu: pohybové hry, koordinačné a rýchlostno-koordinačné cvičenia, pociťovanie a vedenie lopty, malé formy hier

Cieľ programu (čo by mal hráč zvládať po ukončení tejto vekovej kategórii):
– chytať a hádzať loptu rukou, odhadnúť smer odrazu lopty
- vedenie lopty vnútornou stranou nohy priamym smerom na krátku vzdialenosť (cca do 20 m)
– vyhýbať sa prekážkam (kužel, protihráč) – pohybová „šikovnosť“
– usmerniť loptu – prihrávku žiadaným smerom
– naučené zručnosti používať v malých formách PH
– aktívne sa zapajať do hry, javiť záujem o hru, nenechať sa vyrušovať v hre (okolie, rušivé situácie, …)
– v hre sa naučiť základnej priestorovej orientácii na ihrisku
– pochopiť základnú ideu hry: góly dávať a gólu zabrániť