Zásady pohybu hráčov a rodičov

Zásady pohybu hráčov, rodičov a ich chovanie pred, počas a po športovej činnosti v priestoroch FC Petržalka

Cieľom športovej prípravy mladých futbalistov FC Petržalka je komplexná výchova  detí a mládeže, nie len v športovej oblasti, ale aj v oblasti ich osobnostných vlastností. Preto je nutné vyžadovať  od detí disciplínu, slušné vystupovanie, chovanie a dodržiavanie pravidiel fungovania klubu. Pre zabezpečenie maximálnej bezpečnosti detí pri športovej činnosti a s ňou v súvisiacich priestoroch, žiada vedenie klubu o doržiavanie nasledujúcich zásad.

Rodičia – samôžu pohybovať  len v priestoroch pre nich určených – mimo hracích plôch – môžu počas čakania na deti využiť priestory reštaurácie a bufetu na štadiónoch

  • Rodičia sú povinní rešpektovať zásady stanovené klubom, ktoré sú sformulované do „Desatora“ pre rodičov detí a fanúšikov a sú vyvesené na jednotlivých športoviskách
  • Klub prísne zakazuje vstup rodičov na ihriská, kde hranicu tvoria ochranné siete, oplotenia, a iné zábrany
  • Je prísny zákaz pohybu rodičov v priestoroch šatní, chodieb, školských a sociálnych priestorov. Okrem rodičov družstiev predprípraviek U 6, U 7, U 8, kde môžu rodičia pomáhať  deťom pri prezliekaní, obliekaní v šatniach.
  • Rodičia zodpovedajú za škody, ktoré vzniknú nedisciplinovaným chovaním a neuposlúchnutím pokynov trénerov, ich deťmi

Deti – môžu využívať len športové priestory FC Petržalka (nie školské), pričom sú povinné dodržiavať zásady primeraného chovania,  disciplíny a riadia sa pokynmi trénerov a činovníkov klubu

  • Je prísny zákaz hrania sa, pohrávania sa s loptou v priestoroch mimo ihrísk a mimo tréningového procesu, zápasu, najmä ak sú bez dohľadu trénerov (chodby, šatne, sociálne zariadenia, školský dvor a súkromné detské ihrisko, parkoviská, …)
  • Povolený je neorganizovaný pohyb hráčov s loptou, mimo tréningu na malej umelej tráve, no ale len v klubovom oblečení. Aktivity hráčov dorastu na hlavnom ihrisku pred, resp. po tréningu, podlieha udeleniu individuálneho súhlasu vedenia klubu!